نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین نشست تخصصی : هند وپاکستان در آسیای مرکزی ( با تمرکز برانرژی دریای خزر) جهاردهم اسفند 1384

یازدهمین نشست تخصصی : هند وپاکستان در آسیای مرکزی ( با تمرکز برانرژی دریای خزر) جهاردهم اسفند 1384


یازدهمین  نشست تخصصی  :
(هند وپاکستان در آسیای مرکزی ( با تمرکز برانرژی دریای خزر
جهاردهم اسفند 1384

سخنران:

(پروفسور پادما داش - استاد دانشگاه بمبئی (هندوستان