نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش کارگاه "مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد" مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

گزارش کارگاه "مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد" مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی


 

گزارش کارگاه "مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد"

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی

با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای

 

کارگاه مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد روز سه‌شنبه 29 بهمن 1398 توسط مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای برگزار شد.

این کارگاه در دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (سالن شورای گروه مطالعات منطقه‌ای) به مدت سه ساعت توسط سرکار خانم اعظم مرادی تبریزی برگزار شد. در ابتدا مدرس کارگاه نکات آموزشی را در فرایندی تعاملی مطرح کردند و در انتهای کارگاه رفع اشکال شرکت کنندگان در کارگاه صورت گرفت.