نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه پژوهشی روسیه - جمهوری های اروپایی

گروه پژوهشی روسیه - جمهوری های اروپایی


 

گروه پژوهشی روسیه - جمهوری های اروپایی :

دکتر جهانگیر کرمی)مسئول)

دکتر بهرام زینالی

دکتر زهرا محمدی

دکتر مطهره حسینی

دکتر گودرز رشتیانی