نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاتالوگ معرفی سامانه های دانشجویان

کاتالوگ معرفی سامانه های دانشجویان


 

کاتالوگ معرفی سامانه های دانشجویان در لینک خدمات کاربران در وب سایت دانشگاه قرار گرفت.

 

به اطلاع دانشجویان میرساند کاتالوگ معرفی سامانه های دانشجویان در وب سایت دانشگاه در لینک خدمات کاربران درج گردید .

آدرس استفاده از کاتالوگ :

 

http://ut.ac.ir/Files/students-catalogue-1392.pdf