نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهاردهمین نشست تخصصی : تاثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقفاز هفتم آبان ماه 1385

چهاردهمین نشست تخصصی : تاثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقفاز هفتم آبان ماه 1385


چهاردهمین  نشست تخصصی  :
تاثیر بحران افغانستان بر رشد اسلام گرایی در آسیای مرکزی و قفقفاز
هفتم آبان ماه 1385

سخنران:

جناب آقای دکتر نوذر شفیعی - استاد دانشگاه