نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پوتین و حزب روسیه ی متحد

پوتین و حزب روسیه ی متحد


    پوتین و حزب روسیه ی متحد

سفر کشوری ولادیمیر پوتین برای بازدید از شاخه های منطقه ای حزب روسیه ی متحد، با سفر او به ناحیه ی نووسیبریک آغاز شد. پوتین در جریان این تور به هفت ناحیه ی دیگر نیز سفر و از شاخه های حزب در این مناطق بازدید خواهد کرد. هدف این تور ارائه و ترویج برنامه ای برای توسعه ی مناطق دورافتاده ی روسیه عنوان شده است. هرچند این برنامه انتقادهایی را در میان صاحبنظران روس برانگیخته است، اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ماهیت و محتوای این برنامه اهمیت چندانی ندارد. نفس این تور و هدفی که پوتین از آن دارد مسئله ی مهمتری است. عده ای بر این باورند که این تور، آغاز مبارزات انتخاباتی سال آینده ی دومای دولتی روسیه است. عده ای دیگر نیز عقیده دارند که این آخرین خودنمایی پوتین به عنوان رئیس حزب و رهبری ملی است.
اما به تدریج نظر دیگری در روسیه در حال قوت گرفتن است، مبنی بر اینکه پوتین می خواهد از حاشیه ی حزب به جایگاه یک رهبر حزبی تمام عیار حرکت کند و از طریق حزبی که دوما، پارلمان های منطقه ای و بسیاری از شوراهای شهرها را در اختیار دارد، برای مدتی طولانی در کشور اعمال قدرت کند. او به این ترتیب مانند رهبر حزب کمونیست در دوران شوروی عمل خواهد کرد؛ یعنی فردی که قدرت واقعی را در کشور اعمال می کند. در عین حال بار مسئولیت نخست وزیری یا ریاست جمهوری را بر دوش خود احساس نمی کند