نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه و رساله

پایان نامه و رساله


 

 
 
 برای دریافت پشتیبانی از پایان نامه و رساله، فایل پیوست تکمیل و به همراه مدارک درخواستی برای مرکز ایمیل شود. برای دریافت فایل اینجا کلیک شود. 
 
نکته‌های مهم:
-پشتیبانی، تنها از پایان نامه ها و رساله های حوزه اوراسیای مرکزی انجام شود.
 
 
 
 
- درخواست پشتیبانی از رساله یا پایان نامه، باید پیش از دفاع ارسال و مورد موافقت مرکز  قرار گرفته باشد.
 
 
- پرداخت مالی پس از مشخص شدن نتیجه و نمره انجام می‌شود.
 
 
 
 
-پرداخت مبلغ پشتیبانی مشروط به نمره ۱۸ برای پایان نامه ها و درجه بسیار خوب و عالی برای رساله ها است.
 
 
 
 
 
 
 
ایمیل مرکز:
 
 
 برای دریافت پشتیبانی از پایان نامه و رساله، فایل پیوست تکمیل و به همراه مدارک درخواستی برای مرکز ایمیل شود. برای دریافت فایل اینجا کلیک شود. 
 
نکته‌های مهم:
-پشتیبانی، تنها از پایان نامه ها و رساله های حوزه اوراسیای مرکزی انجام شود
- درخواست پشتیبانی از رساله یا پایان نامه، باید پیش از دفاع ارسال و مورد موافقت مرکز  قرار گرفته باشد.
- پرداخت مالی پس از مشخص شدن نتیجه و نمره انجام می‌شود.
-پرداخت مبلغ پشتیبانی مشروط به نمره ۱۸ برای پایان نامه ها و درجه بسیار خوب و عالی برای رساله ها است.