نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پانزدهمین نشست تخصصی : گرایشهای اسلامی در آسیای مرکزی(اسماعیلیه در آسیای مرکزی) سی آبان ماه 1385

پانزدهمین نشست تخصصی : گرایشهای اسلامی در آسیای مرکزی(اسماعیلیه در آسیای مرکزی) سی آبان ماه 1385


پانزدهمین نشت تخصصی :گرایشهای اسلامی در آسیای مرکزی(اسماعیلیه در آسیای مرکزی)

پانزدهمین  نشست تخصصی  :
گرایشهای اسلامی در آسیای مرکزی(اسماعیلیه در آسیای مرکزی)
سی آبان ماه 1385

سخنران:

سرکار خانم دکتر مریم معظمی  - استاد دانشگاه مشهد