نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین نشست تخصصی : سیاست نفت؛ و ژئوپلتیک قفقاز بیست و پنجم مهر 1384

هفتمین نشست تخصصی : سیاست نفت؛ و ژئوپلتیک قفقاز بیست و پنجم مهر 1384


  هفتمین نشست تخصصی  :
سیاست نفت؛ و ژئوپلتیک قفقاز
بیست و پنجم مهر 1384 

سخنران :

سرکار خانم دکتر تهمینه ادیب فر