نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین نشست تخصصی : روابط اقتصادی ج.ا.ایران و کشورهای اقتصادی هجدهم اردیبهشت 1386

نوزدهمین نشست تخصصی : روابط اقتصادی ج.ا.ایران و کشورهای اقتصادی هجدهم اردیبهشت 1386


نوزدهمین  نشست تخصصی  :
روابط اقتصادی ج.ا.ایران و کشورهای اقتصادی
هجدهم اردیبهشت 1386

سخنرانان:

جناب آقای دکتر امیر احمدیان؛ استاد دانشگاه

جناب آقای علی نجفی ؛ معاون اداره اول کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه