نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح پژوهشی نقد و ارزیابی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی

طرح پژوهشی نقد و ارزیابی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی


طرح پژوهشی نقد و ارزیابی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی

مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکاران طرح:
دکتر محمد فیروزیان
دکتر رجب ایزدی
دکتر نورا.. قیصری
نسرین واحدیان ؛
محمد کاظم شجاعی و فتح ا.. مرادی

هدف


در پی فروپاشی اتحاد شوروی ؛ در منطقه قفقاز جمهوری مستقل در همسایگی ایران قرار گرفتند. این تحویل فرصت ها و تهدیدهای بسیاری را بهمراه داشته است . در این طرح با ارزیابی روابط خارجی ج.ا.ایران با این کشورها در سال های گذشته پس از استقلال ای جمهوری ها ؛  بهینه سازی آن دنبال میشود؛ زیرا کاملا جنبه کاربردی دارد.

ضرورت تحقیق:
همانگونه که اشاره شد در آذربایجان؛ ارمنستان و گرجستان برای تامین منافع ایران امکانات و فرصت های چشمگیری بوجود آمده ؛آ که بهمراه خود با تهدیداتی همراه بوده؛بررسی روابط ایران با این کشورها بخوبی نشان می دهد ؛ در روابط ما چه تغییراتی برای رسیدن به منافع ملی ضروری است.

پاییز1385- تابستان  1386