نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ششمین نشست تخصصی: آذربایجان : چشم انداز چالشها ششم شهریور ١٣٨٤

ششمین نشست تخصصی: آذربایجان : چشم انداز چالشها ششم شهریور ١٣٨٤


 

  ششمین نشست تخصصی:
آذربایجان : چشم انداز چالشها
ششم شهریور ١٣٨٤

سخنرانان :

دکتر نورا... قیصری
آقای کاوه بیات
آقای محمد حیدری