نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین نشست تخصصی : فدراسیون روسیه و اسلام گرایی در آسای مرکزی بیست و شش آذر ماه 1385

شانزدهمین نشست تخصصی : فدراسیون روسیه و اسلام گرایی در آسای مرکزی بیست و شش آذر ماه 1385


شانزدهمین  نشست تخصصی  :
فدراسیون روسیه و اسلام گرایی در آسای مرکزی
بیست و شش آذر ماه  1385

سخنران:

جناب آقای دکتر جهانگیر کرمی - عضو هیات علمی موسسه آمریکا و اروپا ( دانشگاه تهران)