نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی ششمین نشست تخصصی : ریشه ها و پیامدهای جنگ گرجستان

سی ششمین نشست تخصصی : ریشه ها و پیامدهای جنگ گرجستان


سی ششمین نشست تخصصی  :

ریشه ها و پیامدهای جنگ گرجستان

چهاردهم مهرماه 1388

سخنرانان:

سرکار خانم دکتر کولایی  ، استاد دانشگاه تهران

آقای دکتربهرام امیر احمدیان ،محقق و کارشنای مسائل قفقاز و آسیای مرکزی