نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقابت چین و ژاپن در حوضه دریای مازندران

رقابت چین و ژاپن در حوضه دریای مازندران


رقابت چین و ژاپن در حوضه  دریای مازندران

مجری طرح : دکتر الهه کولایی

همکار طرح : ماندانا تیشه یار

هدف :

اهمیت منابع انرژی در رفع نیازهای همه کشورهای جهان ،حوضه دریای مازندران را به یکی از پراهمیت ترین مناطق استراتژیک جهان تبدیل کرده است . در این زمینه رقابت مابین چین و ژاپن نیز ابعادی رو به گسترش یافته است، که در این طرح مورد بررسی قرار می کیرد

ضرورت طرح :

نفت و گاز دریای خزر هرچند نسبت به منابع شناخته شده انرژی در جهان زیاد نیست ، ولی حضور ایران و روسیه در این منطقه و نیازهای کشورهای حوضه دریای مازندران به فروش منابع نفت و گازخود ، همراه با اهمیت فزاینده سوخت های فسیلی در جهان صنعتی ، اهمیت اجرای این طرح را مشخص می سازد. هر دو کشور برای تامین نیازهای خود منابع انرژی در این منطقه را مورد توجه قرار داده اند، که برای کشور ما نیز بسیار حائز اهمیت است.

در این زمینه مطالب پراکنده وجود دارد ، ولی بررسی سیاست هردو کشور در این منطقه برای کشور ما می تواند شرایط عملیاتی آنرا روشن ساخته در اتخاذ رویکرد و سیاست مناسب یاری رساند.

آبان 1387- اردیبهشت 1388