نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


 

تاریخچه مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران :

 مرکزفناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران در سال 1345 بعنوان دومین مرکز کامپیوتری ایران با کامپیوترهای Main Frameراه‌اندازی شد. ارائه خدمات ماشینی به معاونت آموزشی دانشگاه با ثبت و ضبط اطلاعات آموزشی دانشجویان همچنین ارائه خدمات ماشینی به معاونت اداری و مالی نظیر اتوماسیون حقوق و دستمزد از کارهای اولیه مرکز بود. علاوه بر آن مرکز بعنوان مرکز محاسبات دانشگاه به دانشجویان ارائه خدمات می‌نمود. دانشجویان در اتاقهای پانچ کارت‌های پانچ برنامه‌های محاسباتی خود را آماده می‌کردند و برای پردازش برنامه‌ها آنرا به مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی تحویل می‌دادند و در روز بعد پاسخ برنامه‌ها را دریافت می‌کردند. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی در دهه 40 و 50 در برگزاری و اعلام نتایج کنکور سراسری سازمان سنجش وزارت علوم را یاری می‌داد.

در سال 1369 علاوه بر تجهیزات Main Frameمرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی به مینی کامپیوتر IBM AS400مجهز گردید و برنامه‌های کاربردی از ماشینهای Main Frameبه AS400منتقل گردید.

مرکز در سایت دانشجویی خود در ساختمان آب شناسی دانشکده فنی علاوه بر دستگاه‌های پانچ, کامپیوتر PDPIIرا مستقر نمود. مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازیاز سال 1375به بعد با اجرایطرحهای پژوهشی دوران نوین خود را در محیط‌های جدید شروع کرد.

 

رؤسای مرکزفناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران از آغاز تا کنون :

جناب آقای دکتر علاقه‌بند

جناب آقای دکتر حسن سید رضی

جناب آقای دکتر دزفولیان

جناب آقای دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی

جناب آقای دکتر رجائیان

سرکار خانم گوهرتاج ارشدمنصب

جناب آقای مهندس علی معینی

جناب آقای دکتر علی‌محمد پورپاک

جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا

جناب آقای دکتر علی معینی

جناب آقای دکتر محمد خوانساری