نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاثیر سیاست امنیت انرژی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی

تاثیر سیاست امنیت انرژی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی


تاثیر سیاست امنیت انرژی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی

   تاریخ : 89/3/3 تا 89/10/15

مجری طرح : دکتر الهه کولایی

همکار طرح : آزاده ا... مرادی

هدف : :

 بررسی و مطالعه تاثیر سیاست امنیت انرژی فدراسیون روسیه بر انتقال انرژی از جمهوری های آسیای مرکزی

ضرورت طرح :

موضوع امنیت انرژی به یکی از مهمترین محور ها در سیاست خارجی همه کشورهای جهان تبدیل شده استهم فروشندگان و هم مصرف کنندگان آن برای این موضوع اهمیت بسیاری قایل هستند. برای فدراسیون روسیهکه با جدا شدن جمهوری های عضو اتحاد پیشین شوروی رو به رو شده است، این مساله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای کشورما نیز درک ابعاد و پیامد های این موضوع با در نظر گرفتن روابط دوکشور از اهمیت بسیار برخوردار است