نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست و چهارمین نشست تخصصی : عمل گرایی در سیاست خارجی روسیه (دوران پوتین) سی بهمن ماه 1386

بیست و چهارمین نشست تخصصی : عمل گرایی در سیاست خارجی روسیه (دوران پوتین) سی بهمن ماه 1386


بیست و چهارمین نشست تخصصی  :
عمل گرایی در سیاست خارجی روسیه (دوران پوتین)
سی بهمن ماه  1386

سخنرانان:

جناب آقای دکترجهانگیر کرمی ، استاد دانشگاه تهران

جناب آقای علیرضا نوری ، کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای