نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیستمین نشست تخصصی : فدراسیون روسیه (آمریکا و خاورمیانه) هشتم خرداد 1386

بیستمین نشست تخصصی : فدراسیون روسیه (آمریکا و خاورمیانه) هشتم خرداد 1386


بیستمین  نشست تخصصی  :
فدراسیون روسیه (آمریکا و خاورمیانه)
هشتم خرداد 1386

سخنرانان:

جناب آقای دکترمنوچهرمرادی، رئیس مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

جناب آقای محمود شوری، کارشناس مسائل روسیه،  مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام