نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار شماره پاییز و زمستان 1401 دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی

انتشار شماره پاییز و زمستان 1401 دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی


 

به آگاهی می‌رساند با لطف خدای بزرگ و همت استادان و پژوهشگران گرامی، دومین شمارۀ دورۀ 15 دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی در اسفند 1401 در سامانه نشریه‌های دانشگاه تهران قرار گرفت. از سرکار عالی/ جنابعالی دعوت می شود جهت حفظ و ارتقای جایگاه علمی مجله مقاله های ارزشمند خود را جهت انتشار به این فصلنامه ارسال فرمایید. برای استفاده از متن کامل مقاله‌های این مجله، آدرس زیر را ببینید: