نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشارات- مجله(جدید)

انتشارات- مجله(جدید)


-ایران و روسیه در بازی بزرگ، (با محمد کاظم شجاعی) تهران: دانشگاه تهران، 1388
- سازمان همکاری اقتصادی، دستاوردها وچشم اندازها(با محمد مودب)، تهران:دانشگاه تهران، 1388     
- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، دگرگونی در ساختار، ماموریت،کارکردها،( با ماندانا تیشه یار)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1386
- نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی(با دکتر محمد حسین حافظیان)، تهران: دانشگاه تهران،1385 
- بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1385  
- افسانه انقلاب‌های رنگی، تهران: موسسه تهران،1384
- بررسی زمینه های نظری و تاریخی همگرایی و  واگرایی در فدراسیون روسیه، با همکاری محمد تقی دلفروز، رسول افضلی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه ،1381.
- نه شرقی- نه غربی،( با دکتر ابراهیم متقی)(ترجمه) تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1379 چاپ دوم تهران :میزان، 1387
- استالینیسم وحزب توده ایران، تهران: مرکزاسناد انقلاب اسلامی،چاپ دوم 1386(تهران: دادگستر)
- سیاست وحکومت در فدراسیون روسیه، تهران:دفتر مطالعات سیاسی وبین الملل ، چاپ دوم