نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی عملکرد همکاری اقتصادی ( اکو) 1384-1374

ارزیابی عملکرد همکاری اقتصادی ( اکو) 1384-1374


 

  ارزیابی عملکرد همکاری اقتصادی ( اکو) 1384-1374


مجری طرح: دکتر الهه کولایی

همکاران طرح:
محمد مودب
علیدادی
هدف:
بررسی جنبه های مثبت و منفی کارکرد اکو در شرایط جهانی شدن و اهمیت یافتن همکاری های منطقه ای بویژه در مناطق در حال توسعه جهان؛ با تاکید بر همکاری های متقابل با آژانس تخصصی سازمان ملل

ضرورت تحقیق:
سازمان همکاری های اقتصادی ایران؛ترکیه و پاکستان را به همراه کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان و افغانستان برای تقویت رشد و توسعه گرد آورده؛ و چنانچه ظرفیت های این کشورها برای تحقق این هدف بررسی شناخت و بکار گرفته شود؛ می تواند در کاهش مشکلات آنها موثر واقع گردد.

اسفند  1384- 1385