نمایشگر یک مطلب

 

1- طرح پژوهشی:

برای دریافت طرحنامه اینجا کلیک شود.

طرحنامه پیوست را پر و برای ایمیل cescenter2005@gmail.com ارسال نمایید.

طرحنامه ها درصورت تایید از سوی شورای علمی  مرکز قابل اجرا خواهد بود. 

 

2-  تالیف کتاب :

متن کامل کتاب تالیف شده به همراه سی وی مولف و درخواست پشتیبانی از اثر برای مرکز ایمیل شود.

 

3- ترجمه:

متن کامل یا فصل نخست کتاب ترجمه شده، اصل کتاب به همراه سی وی مولف و درخواست پشتیبانی از اثر برای مرکز ایمیل شود.

 

 

مهم: پشتیبانی از طرح، تالیف یا ترجمه موکول به بررسی در شورای علمی مرکز و تصویب این شورا است.

 

ایمیل مرکز :

»»»» فایل word