تاریخچه

 

»»»  درهم ­تنیدگی مناسبات و مسایل جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه و جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی (آسیای مرکزی، قفقاز)، اهمیت شناخت دقیق این مناطق را به‌خوبی روشن می‌کند. «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» («برنامه اوراسیای مرکزی» پیشین) در پاسخ به نیازهای گوناگون کشور در این حوزه، فعالیت خود را از سال 1383 آغاز کرد. این مرکز می‌کوشد مسایل گوناگون جمهوری‌های آسیای مرکزی، قفقاز و همچنین فدراسیون روسیه، مانند دولت‌سازی، ملت‌سازی، روابط خارجی، تروریسم، امنیت، زنان، جامعه مدنی، روابط روسیه با اعضای پیشین اتحاد شوروی، سیاست، محیط زیست، مواد مخدر و همچنین مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشورهای این منطقه را، به ویژه از نقطه نگاه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و پژوهش قرار ‌دهد.