ارتباط با ما

 

آدرس : تهران ، خ. انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
تلفن: 61112310 , 66953996
فاکس: 66953996 
آدرس پست الکترونیکی: cep@ut.ac.ir